Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:devel:events_list

Λίστα αναφοράς γεγονότων

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα που υλοποιούνται στο DokuWiki Σύστημα γεγονώτων.

Σημειώσεις επεξήγησης

Το γεγονότα παρουσιάζονται σε αλφαβητική ονοματική λίστα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μορφή:

Όνομα Η συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται για το όνομα του γεγονότος . Χρησιμοποιήσε αυτό το όνομα για να εγγραφείς για το γεγονός. Δες και δομή ονόματος για λεπτομέρειες για το πώς κατασκευάζονται τα ονόματα και τι σημαίνει το κάθε μέρος.
Δεδομένα Μια σύντομη περιγραφή των δεδομένων που είναι προσκολλημένα με την ιδιότητα data του γεγονότος.
Ενέργεια Η προκαθορισμένη ενέργεια που σηματοδοτείται από το γεγονός. Δεν έχουν όλα τα γεγονότα μια προκαθορισμένη ενέργεια, και αν έχουν μπορεί να εμποδιστεί η εκτέλεση της χρησιμοποιώντας την μέθοδο του γεγονότος ->preventDefault() .
Αποτρέψιμο Κατά πόσο η προκαθορισμένη ενέργεια του γεγονότος μπορεί να αποτραπεί. Γεγονότα χωρίς προκαθορισμένη ενέργεια θεωρούνται “μη αποτρέψιμα” .
Σημείωσεις Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/επεξήγηση που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του γεγονότος

Δομή ονόματος

Το ονόματα των γεγονώτων ακολουθούνε την παρακάτω δομή:

<προέλευση>_<δεδομένα_γεγονότος>_<ενέργεια>
 • <προέλευση> — σύντομο όνομα ή βοήθεια για αναγνώριση του μέρους του DokuWiki που δημιουργεί το γεγονός.
 • <δεδομένα_γεγονότος> — σύντομο όνομα ή βοήθεια για αναγνώριση των δεδομένων που μεταφέρονται μαζί με το γεγονός
 • <ενέργεια_ή_κατάσταση> — αν το γεγονός έχει μια προκαθορισμένη κατάσταση, αυτό το τμήμα του ονόματος θα υποδηλώνει ποιά είναι αυτή η ενέργεια, αν δεν υπάρχει προκαθορισμένη ενέργεια, θα υποδηλώνει την κατάσταση ή άλλο λόγο για τον οποίο ενεργοποιήθηκε το γεγονός.

π.χ parser_handler_done

 • το γεγονός ενεργοποιήται από σενάρια parser (του συντακτικού αναλυτή)
 • το handler αντικείμενο είναι τα δεδομένα του γεγονότος,
 • δεν υπάρχει ενέργεια , και η κατάσταση του αναλυτή στο βήμα αυτό είναι done,(ολοκλήρωση) δηλ. ο αναλυτής έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία τουthe handler has completed its processing.

action_headers_send

 • το γεγονός ενεργοποιήται στο σενάριο actions.php,
 • τα δεδομένα του γεγονότος είναι ένας πίνακας από επικεφαλίδες ( headers ),
 • η προκαθορισμένη ενέργεια είναι να σταλθούν send οι επικεφαλίδες.

Λίστα γεγονότων

ACTION_ACT_PREPROCESS

Όνομα ACTION_ACT_PREPROCESS
Δεδομένα $ACT (η do μεταβλητή στη σειρά χαρακτήρων ερωτήματος - μη καθαρή)
Ενέργεια Η προεπεξεργασία της τιμής $ACT από το Dokuwiki
Αποτρέψιμο ναι
Πυροδοτήθηκε από act_dispatch()1) πριν ξεκινήσει να επεξεργάζεται τη μεταβλητή $ACT
Σημειώσεις [1] Επίσης κοίταξε και το γεγονός TPL_ACT_UNKNOWN .

ACTION_HEADERS_SEND

Όνομα ACTION_HEADERS_SEND
Δεδομένα ένας πίνακας από νήματοχαρακτήρες-(σειρές χαρακτήρων) επικεφαλίδων.
Ενέργεια έξοδος όλων των επικεφαλίδων σε σειρά με χρήση της συνάρτησης header().
Αποτρέψιμο ναι
Πυροδοτήθηκε από action_dispatch()2) αφού προετοιμαστούν οι επικεφαλίδες και πριν φορτωθεί το πρότυπο
Σημειώσεις [1] Υπάρχει μια επικεφαλίδα 'Content-Type: text/html; charset=utf-8'
[2] Χειριστές αυτού του γεγονότος μπορούν να προσθέσουν/τροποποιήσουν/διαγράψουν επικεφαλίδες των δεδομένων του γεγονότος. Τα The δεδομένα του γεγονότος πρέπει να παρεμείνουν σε πίνακα, ακόμαι και είναι άδειος.

AJAX_CALL_UNKNOWN

Όνομα AJAX_CALL_UNKNOWN
Δεδομένα the AJAX call Όνομα in $_POST['call']
Ενέργεια Sends an “AJAX call <call> unknown!” message.
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από Signaled from lib/exe/ajax.php if the AJAX call is not recognized.
Σημειώσεις Remember to use preventDefault() (and possibly stopPropagation()) when handling an unknown AJAX event. This keeps other handlers from corrupting your returned Δεδομένα. Also use a unique AJAX call Όνομα to avoid collisions.

DOKUWIKI_DONE

Όνομα DOKUWIKI_DONE
Δεδομένα Κανένα
Ενέργεια Κανένα
Αποτρέψιμο ναι
Πυροδοτήθηκε από Αφού έχει ολοκληρωθεί όλη η επεξεργασία αυτό είναι η τελευταία ενέργεια του doku.php πριν τερματίσει. Είναι πιθανό υπό κάποιες συνθήκες το dokuwiki να τερματίσει χωρίς να επιστρέψει στο doku.php και αυτό το γεγονός μπορεί να μην πυροδοτήθηκε καν.
Σημειώσεις

DOKUWIKI_STARTED

Όνομα DOKUWIKI_STARTED
Δεδομένα Κανένα
Ενέργεια Κανένα
Αποτρέψιμο όχι
Πυροδοτήθηκε από Αυτό το γεγονός θα πυροδοτήθεί αφού το Dokuwiki έχει ολοκληρώσει την αρχικοποιησή του και πριν κλείσει την σύνοδο3). Θα έχουν δημιουργηθεί οι περισσότερες καθολικές μεταβλητές και αρχικοποιηθεί και η καθολική μεταβλητή $_SESSION θα υπάρχει ακόμα
Σημειώσεις [1] Ακόμα και αφού έχει κλείσει η $_SESSION ένα πρόσθετο μπορεί να την ξανανοίξει για αν αποκτήσει πρόσβαση δεδομένα συνόδου - εφόσον δεν έχουν σταλθεί ακόμα οι επικεφαλίδες. Για παράδειγμα μπορείς να δεις το lib/plugins/config/admin.php.

FEED_ITEM_ADD

Όνομα FEED_ITEM_ADD
Δεδομένα
$Δεδομένα['item'] - The Feed Item object prepared for insertion in the feed
$Δεδομένα['opt'] - associative array of feed options
$Δεδομένα['ditem'] - the raw item Δεδομένα as it was given to the rss_BuildItems function
$Δεδομένα['rss'] - the full feed creator object
Ενέργεια Adds the feed item to the RSS/Atom feed
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by rss_BuildItems()4) when the feed is build
Σημειώσεις You can use this to manipulate feed items before they are added to the feed. Eg. you could add advertising banners or add additional links in the description

HTML_CONFLICTFORM_OUTPUT

Όνομα HTML_CONFLICTFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the conflict form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()5) when called via html_conflict()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements6) into the form.

HTML_DRAFTFORM_OUTPUT

Όνομα HTML_DRAFTFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the draft form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()7) when called via html_draft()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements8) into the form.

HTML_EDITFORM_OUTPUT

replaces former HTML_EDITFORM_INJECTION event

Όνομα HTML_EDITFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the edit form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()9) when called via html_edit()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements10) into the form.

HTML_LOGINFORM_OUTPUT

replaces former HTML_LOGINFORM_INJECTION event

Όνομα HTML_LOGINFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the login form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()11) when called via html_login()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements12) into the form.

HTML_PAGE_FROMTEMPLATE

Όνομα HTML_PAGE_FROMTEMPLATE
Δεδομένα
$Δεδομένα[0] - ID of the page to be created
Ενέργεια load an existing Όνομαspace template, replace some variables and return it to the edit box
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by html_edit()13) when a new page is to be created (loaded into the editor)
Σημειώσεις The event Όνομα will probably change when html_edit() is refactored

HTML_REGISTERFORM_OUTPUT

replaces former HTML_REGISTERFORM_INJECTION event

Όνομα HTML_REGISTERFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the register form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()14) when called via html_register()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements15) into the form.

HTML_RESENDPWDFORM_OUTPUT

Όνομα HTML_RESENDPWDFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the resend password form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()16) when called via html_resendpwd()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements17) into the form.

HTML_UPDATEPROFILEFORM_OUTPUT

Όνομα HTML_UPDATEPROFILEFORM_OUTPUT
Δεδομένα A Doku_Form object containing the form components
Ενέργεια Triggered by the update profile form printing routine
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by html_form()18) when called via html_updateprofile()
Σημειώσεις Use this to inject additional form elements19) into the form.

MEDIA_UPLOAD_FINISH

Όνομα MEDIA_UPLOAD_FINISH
Δεδομένα an array which hold various informations about the uploaded file
Ενέργεια Triggered when uploading a file
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by media_upload()20)
Σημειώσεις Use this to inspect/change/modify uploaded files

MEDIA_SENDFILE

Όνομα MEDIA_SENDFILE
Δεδομένα
'file'  The fileΌνομα of the file about to be delivered, can be modified by your plugin
'mime'  The Mime-Type of the file, can be modified by your plugin
'cache' The wanted cache behavior (-1 = cache forever, 0 = never cache, >0 cache time in seconds), can be modified by your plugin
'orig'  Images only: fileΌνομα before resizing
'ext'  Extension of the file
'width' Images only: the wanted width as specified in the request
'height' Images only: the wanted height as specified in the request
Ενέργεια Triggered when downloading a file
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από in the main code of fetch.php21), wraps around sendFile()
Σημειώσεις Can be used to intercept or modify downloaded files and images

develonly

IO_NAMESPACE_CREATED

Όνομα IO_NAMESPACE_CREATED
Δεδομένα
$Δεδομένα[0]  ns: The colon separated Όνομαspace path minus the trailing page Όνομα. 
$Δεδομένα[1]  ns_type: 'pages' or 'media' Όνομαspace tree. 
Ενέργεια The Όνομαspace is created.
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από By io_createΌνομαspace()22) after creating Όνομαspaces.
Σημειώσεις Events are called “inside out” so parent Όνομαspace created events are called before their children.

IO_NAMESPACE_DELETED

Όνομα IO_NAMESPACE_DELETED
Δεδομένα
$Δεδομένα[0]  ns: The colon separated Όνομαspace path minus the trailing page Όνομα.
$Δεδομένα[1]  ns_type: 'pages' or 'media' Όνομαspace tree.
Ενέργεια The Όνομαspace is deleted.
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από By io_sweepNS()23) after deleting a Όνομαspace.
Σημειώσεις Child Όνομαspaces are deleted before their parents.

IO_WIKIPAGE_READ

Όνομα IO_WIKIPAGE_READ
Δεδομένα
$data[0]  Οι ακατέργαστες παράμετροι για την io_readFile σαν πίνακας.Μην το αλλάζετε.
$data[1]  ns: Το μονοπάτι του χώρου ονόματος (με το διαχωριστικό ':') πλην το τελικό όνομα σελίδας (ψευδές αν ο χώρος ονομάτων 'ns' είναι ο root )
$data[2]  page_name: Το όνομα της σελίδας wiki .
$data[3]  rev: Η αναθεώρηση της σελίδας ( ψευδές για τρέχουσες βικισελίδες)
Ενέργεια Διαβάζει την βικι σελίδα.
Αποτρέψιμο όχι
Πυροδοτήθηκε από io_readWikiPage()24).
Σημειώσεις Το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να τροποποιηθεί από action plugins ανάμεσα στον δίσκο και το DokuWiki.

IO_WIKIPAGE_WRITE

Όνομα IO_WIKIPAGE_WRITE
Δεδομένα
$Δεδομένα[0]  The raw arguments for io_saveFile as an array. Do not change file path.
      $Δεδομένα[0][0] is the file path.
      Note, $Δεδομένα[0][1] is the content to be saved, and may be modified. 
$Δεδομένα[1]  ns: The colon separated Όνομαspace path minus the trailing page Όνομα. (false if root ns)
$Δεδομένα[2]  page_Όνομα: The wiki page Όνομα.
$Δεδομένα[3]  rev: The page revision, false for current wiki pages.
Ενέργεια Writes out wiki page.
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από By io_writeWikiPage()25).
Σημειώσεις The page content may be modified by Ενέργεια plugins between DokuWiki and the disk.
Page creation may be detected by checking if the file already exists and the revision is false.
Page deletion may be detected by checking for empty page content. On update to an existing page this event is called twice, once for the transfer of the old version to the attic (rev will have a value) and once to write the new version of the page into the wiki (rev is false).

MAIL_MESSAGE_SEND

Όνομα MAIL_MESSAGE_SEND
Δεδομένα mail_send parameters: to, subject, body, from, cc, bcc, headers, params
Ενέργεια send message using DokuWiki's internal mailing function
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by calling DokuWiki's mail_send function26)
Σημειώσεις

Can be used to replace DokuWiki's mail function with another mailing mechanism.

PARSER_CACHE_USE

Όνομα PARSER_CACHE_USE
Δεδομένα a cache object27)
Ενέργεια determine whether or not cached Δεδομένα should be used
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by cache versions of parser wrapper functions28)
Σημειώσεις
For handling of above event, key properties of the cache object are:
 - page, if present the wiki page id,
     may not always be present, e.g. when called for locale xhtml files
 - file, source file
 - mode, renderer mode (e.g. 'xhtml') or 'i' for instructions
 - depends, array of dependencies used to determine cache validity

Syntax plugins can use this event to provide their own assistance to DokuWiki's cache validity logic when the syntax extension adds other dependencies to the rendered page.

PARSER_HANDLER_DONE

Όνομα PARSER_HANDLER_DONE
Δεδομένα the handler object
Ενέργεια None
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από by the handler within its _finalisation() method29), as it finalises the instruction list.
Σημειώσεις
[1] At the time of signalling the instruction list is complete
  except for two instructions, document_start & document_end.

Syntax plugins could register for this event to finalise processing of their Δεδομένα knowing it is complete, e.g. an alternate footnote plugin.

PARSER_METADATA_RENDER

Όνομα PARSER_METADATA_RENDER
Δεδομένα page metaΔεδομένα
Ενέργεια refresh the metaΔεδομένα with the metaΔεδομένα renderer
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by p_render_metaΔεδομένα30) before instantiating the metaΔεδομένα renderer
Σημειώσεις
[1] the metaΔεδομένα includes both the ''current'' and ''persistent'' arrays.
[2] Ενέργεια plugins can use this event to update/refresh metaΔεδομένα they may have set elsewhere.

PARSER_WIKITEXT_PREPROCESS

Όνομα PARSER_WIKITEXT_PREPROCESS
Δεδομένα the raw wiki text
Ενέργεια None
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από In p_get_instructions()31) immediately before DokuWiki hands the text to the parser for processing allowing the event handler to inspect or modify the Δεδομένα before it is parsed.
Σημειώσεις

RENDERER_CONTENT_POSTPROCESS

Όνομα RENDERER_CONTENT_POSTPROCESS
Δεδομένα
Δεδομένα[0]  the format of the renderer output (e.g. xhtml, meta)
Δεδομένα[1]  the output produced by the renderer 
Ενέργεια None
Αποτρέψιμο no
Πυροδοτήθηκε από In p_render()32) immediately after the renderer completes, allowing the event handler to inspect or modify its output before it is passed back to DokuWiki
Σημειώσεις

TOOLBAR_DEFINE

Όνομα TOOLBAR_DEFINE
Δεδομένα an array containing the Δεδομένα of already defined toolbar buttons
Ενέργεια None
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από In toolbar_JSdefines()33) before and after the standard toolbar is being filled
Σημειώσεις Useful for adding additional buttons to the toolbar.

TPL_ACT_RENDER

Όνομα TPL_ACT_RENDER
Δεδομένα $ACT
Ενέργεια XHTML έξοδος για την δοσμένη ενέργεια $ACT [1]
Αποτρέψιμο ναι
Πυροδοτήθηκε από tpl_content()34)
Σημειώσεις [1] Η έξοδος αντιστοιχεί σε´αυτήν της συνάρτησης tpl_content() και εμφανίζεται μέσα σε <div id=“page” στο προκαθορισμένο πρότυπο dokuwiki .
[2] Χειριστές γεγονότος μπορούν να δώσουν σαν έξοδο XHTML πριν και/ή μετά την κύρια έξοδο της σελίδας Dokuwiki και μπορούν ακόμα να αποτρέψουν την προκαθορισμένη δημιουργία της σελίδας dokuwiki από το να συμβεί.
[3] Η ενδιάμεση αποθήκευση εξόδου είναι ενεργή κατά τη διάρκεια αυτού του γεγονότος, και η πιασμένη έξοδος δίνεται στο γεγονός TPL_CONTENT_DISPLAY

Παραδείγματα χρήσης:

 • αντικατάσταση χειριστών εντολών dokuwiki όπως το ευρετήριο (index).
 • προσθήκη τμήματος συζήτησης σε μια σελίδα με χειρισμό του γεγονότος TPL_ACT_RENDER_AFTER

TPL_ACT_UNKNOWN

Όνομα TPL_ACT_UNKNOWN
Δεδομένα $ACT (based on the do variable in the query string)
Ενέργεια Display an “unknown Ενέργεια” message
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από By tpl_content()35) if it does not recognise the $ACT value.
Σημειώσεις [1] also refer Ενέργεια_ACT_PREPROCESS event.
[2] Handlers of this event can output XHTML which will be displayed in the main dokuwiki window - ie. where the wiki page would normally be displayed.

TPL_CONTENT_DISPLAY

Όνομα TPL_CONTENT_DISPLAY
Δεδομένα the XHTML output produced by tpl_content_core()
Ενέργεια Send the XHTML output to browser
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by tpl_content()36) after receiving the output on completion of the TPL_ACT_RENDER event
Σημειώσεις Event handlers can post process the XHTML output before it is sent to the client browser.

TPL_METAHEADER_OUTPUT

Όνομα TPL_METAHEADER_OUTPUT
Δεδομένα An array of meta headers
Ενέργεια Render the array Δεδομένα to XHTML and send it to the browser
Αποτρέψιμο yes
Πυροδοτήθηκε από by tpl_metaheaders()37) after preparing the default meta headers
Σημειώσεις Eventhandlers can modify the header array and add new ones

*/

1) , 2)
inc/actions.php
3)
doku.php
4)
feed.php
5) , 7) , 9) , 11) , 13) , 14) , 16) , 18)
inc/html.php
6) , 8) , 10) , 12) , 15) , 17) , 19)
see inc/form.php
20)
inc/media.php
21)
inc/fetch.php
22) , 23) , 24) , 25)
inc/io.php
26)
refer inc/mail.php
27)
refer inc/cache.php
28) , 30) , 31) , 32)
inc/parserutils.php
29)
inc/parser/handler.php
33)
inc/toolbar.php
34) , 35) , 36) , 37)
inc/template.php
el/devel/events_list.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2008-08-11 02:30 από 79.103.153.146

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki