DokuWiki

It's better when it's simple

User Tools

Site Tools


utf-8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
utf-8 [2012-07-14 10:38] – old revision restored (2012/04/03 17:24) achutf-8 [2017-11-13 02:49] (current) 114.84.118.11
Line 94: Line 94:
   곱고 아름답게 사용하는 것이 우리의 의무입니다.   곱고 아름답게 사용하는 것이 우리의 의무입니다.
  
-Chinese:+Traditional Chinese:
  
   子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?   子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?
Line 102: Line 102:
   不好犯上,而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。   不好犯上,而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。
   孝弟也者,其為仁之本與!」   孝弟也者,其為仁之本與!」
 +  
 + Simplified Chinese:
 +
 +  子曰:「学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?
 +  人不知而不慍,不亦君子乎?」
 +  
 +  有子曰:「其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;
 +  不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。
 +  孝弟也者,其为仁之本与!」
  
 Japanese: Japanese:
Line 118: Line 127:
   Glāžšķūņa rūķīši jautri dziedādami čiepj koncertflīģeļa vāku.    Glāžšķūņa rūķīši jautri dziedādami čiepj koncertflīģeļa vāku. 
  
-Simplified Chinese:+Simplified Chinese :
  
-  这是简体字汉语。 zhè shì jiǎn t zì hàn yǔ +  这是简体字汉语zhè shì jiǎn tǐ zì hàn yǔ 
  
 Armenian: Armenian:
Line 127: Line 136:
   Ամենալավ օրենքները չեն օգնի, եթե մարդիկ բանի պետք չեն:   Ամենալավ օրենքները չեն օգնի, եթե մարդիկ բանի պետք չեն:
  
 +Persian:
 +
 +  بنی‌آدم اعضای یک‌دیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
 +  
 Hebrew: Hebrew:
  
   המשפט עם הזכוכית שאפשר לאכול בלי שזה מפריע, לא זוכר איך הוא הולך   המשפט עם הזכוכית שאפשר לאכול בלי שזה מפריע, לא זוכר איך הוא הולך
- 
utf-8.1342255139.txt.gz · Last modified: 2012-07-14 10:38 by ach

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki