เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์


th:wiki:syntax

การจัดรูปแบบของไวยกรณ์ (Syntax)

DokuWiki สนับสนุน markup language ง่ายๆบางอย่าง ซึ่งพยายามทำให้ ไฟล์ข้อมูล สามารถอ่านได้เท่าที่จะทำได้ หน้าเพจนี้บรรจุไวยกรณ์ทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ ที่คุณอาจจะใช้ในการแก้ไขหน้าเพจ Simply เมื่อดูที่ source ของหน้าเพจนี้โดยกดปุ่ม“แก้ไข” ถ้าคุณต้องการทดลองอะไร เพียงแค่ลองใช้เพจ playground นอกจากนี้ markup ที่ง่ายกว่า สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน quickbuttons อีกด้วย

การจัดรูปแบบ Text เบื้องต้น

DokuWiki รองรับตัวหนังสือแบบ ตัวหนา, ตัวเอียง, ขีดเส้นใต้ and monospaced . แน่นอนว่าคุณสามารถ รวม รูปแบบเหล่านี้ไว้ด้วยกัน.

DokuWiki รองรับ **ตัวหนา**, //italic//, __underlined__ and ''monospaced'' texts.
Of course you can **__//''combine''//__** all these.

คุณสามารถใช้ subscript และ superscript, ด้วย.

คุณสามารถใช้ <sub>subscript</sub> และ <sup>superscript</sup>, ด้วย.

คุณสามารถทำเครื่องหมายบางสิ่งว่า ถูกลบแล้ว ด้วยเช่นกัน.

You can mark something as <del>deleted</del> as well.

พารากราฟ จะถูกสร้างจากบรรทัดว่าง. ถ้าคุณต้องการที่จะ บังคับให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่ใช้พารากราฟ, คุณสามารถใช้ backslashes 2 ตัว ตามด้วยช่องว่าง หรือ ตามด้วย จบบรรทัดบรรทัด (end of lines )

This is some text with some linebreaks
Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line
or followed by
a whitespace \\this happens without it.

This is some text with some linebreaks\\ Note that the
two backslashes are only recognized at the end of a line\\
or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.

คุณควรใช้การบังคับขึ้นบรรทัดใหม่ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น

ลิงค์เชื่อมโยง

DokuWiki รองรับการสร้างลิงค์หลายแนวทาง.

ลิงค์ภายนอก

External links จะถูกจดจำได้โดยอัตโนมัติ: http://www.google.com หรือ เพียงแค่พิมพ์ว่า www.google.com - คุณสามารถกำหนดตัวหนังสือสำหรับเป็นข้อความให้กับลิงค์ได้เช่นกัน: This Link points to google. ที่อยู่อีเมล์ (Email addresses) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับ: andi [at] splitbrain [dot] org จะถูกจดจำได้, เช่นกัน.

DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized
automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email
addresses like this one: <andi@splitbrain.org> are recognized, too.

ลิงค์ภายใน

Internal links ถูกสร้างโดบใช้วงเล็บแบบเหลี่ยม . คุณสามารถใช้เพียง pagename หรือ ใช้ข้อมูลเพิ่มเติม link text.

Internal links are created by using square brackets. You can either just give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]].

ชื่อเพจของ Wiki จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตัวเล็กโดยอัตโนมัติ (ภาษาอังกฤษ), อักขระพิเศษจะไม่ได้รับการอนุญาติให้ใช้.

คุณสามารถใช้ namespaces โดยการใช้ colon ใน pagename.

You can use [[some:namespaces]] by using a colon in the pagename.

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ namespace กรุณาดู namespaces.

Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to this Section.

This links to [[syntax#internal|this Section]].

หมายเหตุ:

 • Links to existing pages are shown in a different style from nonexisting ones.
 • DokuWiki does not use CamelCase to automatically create links by default, but this behavior can be enabled in the config file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled.
 • When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much.

การจัดรูปแบบของไวยกรณ์ (Syntax)

การเชื่อมโยงระหว่างวิกิ(Interwiki)

DokuWiki supports Interwiki links. These are quick links ไปยัง Wikis อื่นๆ. ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่อไปนี้จะลิงค์ไปยังเพจของ Wikipedia ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ Wikis: Wiki.

DokuWiki supports [[doku>Interwiki]] links. These are quick links to other Wikis.
For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis: [[wp>Wiki]].

Windows Shares (วินโดว์ไฟล์แชริ่ง,การแชร์ไฟล์ของวินโดว์)

Windows shares ดังรูปแบบนี้ this จะถูกจดจำได้ , ด้วย. Please note that these only make sense in a homogeneous user group like a corporate Intranet.

Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.

Notes:

 • สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย direct browsing of windows shares ทำงานได้เฉพาะใน Microsoft Internet Explorer per default (and only in the “local zone”).
 • สำหรับ Mozilla และ Firefox มันสามารถ enabled โดย different workaround mentioned ใน the Mozilla Knowledge Base. อย่างไรก็ตาม, มันจะยังมีคำเตือนจาก JavaScript เกี่ยวกับการพยายามเปิด Windows Share. เพื่อที่จะเอาคำเตือนนี้ออก (สำหรับทุกผู้ใช้), ใส่บรรทัดต่อไปนี้ใน in conf/userscript.js:
LANG.nosmblinks = '';

ลิงค์รูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพในการลิงค์ไปยังหน้าเพจภายในหรือภายนอกอื่นๆ โดยการรวม syntax สำหรับลิงค์และ links and รูปภาพ (ดูด้านล่าง) คล้ายๆต่อไปนี้:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Please note: The image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.

The whole image and link syntax is supported (including image resizing, internal and external images and URLs and interwiki links).

Footnotes

You can add footnotes 1) by using double parentheses.

You can add footnotes ((This is a footnote)) by using double parentheses.

การแบ่งเซคชั่น

คุณสามารถใช้ headline ที่ต่างระดับกันได้ถึง 5 ระดับ ในการวางโครงสร้างเนื้องหาของคุณ. ถ้าคุณมีมากกว่า 3 headlines, สารบรรณ (a table of contents ) จะถูกสร้างให้อย่างอัตโนมัติ – ซึ่งนี่สามารถ disable ได้โดยการใส่ string ต่อไปนี้ ~~NOTOC~~ ในเอกสาร.

Headline Level 3

Headline Level 4

Headline Level 5
==== Headline Level 3 ====
=== Headline Level 4 ===
== Headline Level 5 ==

By using four or more dashes, you can make a horizontal line:


ภาพและไฟล์อื่นๆ

You can include external and internal images with curly brackets. Optionally you can specify the size of them.

ขนาดจริง:

ปรับขนาดและระบุความกว้าง:

Resize to given width and height2):

ปรับขนาดรูปเชื่อมโยงภายนอก:

ขนาดจริง:            {{wiki:dokuwiki-128.png}}
ปรับขนาดไปยังขนาดความกว้่างที่กำหนด:      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
ปรับขนาดไปยังขนาดความกว้่างและความสูงที่กำหนด: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
ปรับขนาดรูปเชื่อมโยงภายนอก:      {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

โดยการใช้ช่องว่างซ้ายและขวา คุณสามารถเลือก alignment ได้ .

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

แน่นอน , คุณสามารถเพิ่ม title (แสดงเป็น tooltip ใน browsers ส่วนใหญ่), ด้วย.

This is the caption

{{ wiki:dokuwiki-128.png |This is the caption}}

ถ้าคุณระบุชื่อไฟล์(ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโยงภายนอกหรือภายใน) ซึ่งไม่ใช่รูปภาพ (gif, jpeg, png), แล้วมันจะถูกแสดงผลเป็น link แทน.

สำหรับการลิงค์ภาพไปยังหน้าเพจอื่น กรุณาดูที่ Image Links ซึ่งอยู่ด้านบน.

Lists

Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list item, indent your text by two spaces and use a * for unordered lists or a - for ordered ones.

 • This is a list
 • The second item
  • You may have different levels
 • Another item
 1. The same list but ordered
 2. Another item
  1. Just use indention for deeper levels
 3. That's it
 * This is a list
 * The second item
  * You may have different levels
 * Another item

 - The same list but ordered
 - Another item
  - Just use indention for deeper levels
 - That's it

Also take a look at the FAQ on list items.

การแปลง Text

DokuWiki สามารถแปลง certain pre-defined characters หรือ strings ไปเป็นรูปภาพหรือ Text อื่นๆ หรือ HTML.

การแปลงจาก Text ไปเป็นรูปภาพโดยส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อทำ รูปยิ้ม (smileys). และการแปลงจาก Text ไปเป็น HTML ถูกใช้สำหรับการแทนที่ typography , แต่สามารถถูกตั้งค่า เพื่อใช้ HTML อื่นๆได้ด้วยเช่นกัน.

การแปลงจาก Text ไปเป็นรูปภาพ

DokuWiki แปลง emoticon ที่ใช้บ่อยๆ ไปเป็น their graphical equivalents. Those Smileys and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

การแปลง Text ไปเป็น HTML

Typography: DokuWiki สามารถแปลงรูปแบบ text characters ง่ายๆไปเป็น their typographically correct entities. นี่่เป็นตัวอย่างของตัวอักษรที่สามารถจดจำได้ .

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® “He thought 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be เพิ่มไปยัง pattern file.

มีข้อยกเว้นสามข้อ ซึ่งไม่ได้มาจาก pattern file: multiplication entity (640×480), 'single' และ “double quotes”. ซึ่งมันสามารถถูกปิดได้โดยใช้ config option.

Quoting

Some times you want to mark some text to show it's a reply or comment. You can use the following syntax:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!

I think we should do it

No we shouldn't
Well, I say we should
Really?
Yes!
Then lets do it!

ตาราง

DokuWiki รองรับ syntax ง่ายๆ เพื่อการสร้างตาราง.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 Row 1 Col 2 Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 some colspan (note the double pipe)
Row 3 Col 1 Row 3 Col 2 Row 3 Col 3

แถวในตามรางต้องเริ่มและจบด้วย | สำหรับแถวปกติและ ^ สำหรับ header.

^ Heading 1   ^ Heading 2    ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | Row 1 Col 2   | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | some colspan (note the double pipe) ||
| Row 3 Col 1  | Row 3 Col 2   | Row 3 Col 3    |

เพื่อที่จะเชื่อม cell ในแนวนอน , ให้ทำโดยทำให้ cell ถัดไปเป็นค่าว่างดังที่แสดงด้านบน . ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังมีจำนวนcell separators เท่ากัน!

ส่วนหัวตารางในแนวตั้งก็สามารถทำได้ , ด้วย .

Heading 1 Heading 2
Heading 3 Row 1 Col 2 Row 1 Col 3
Heading 4 no colspan this time
Heading 5 Row 2 Col 2 Row 2 Col 3

As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting:

|       ^ Heading 1      ^ Heading 2     ^
^ Heading 3  | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3    |
^ Heading 4  | no colspan this time |          |
^ Heading 5  | Row 2 Col 2     | Row 2 Col 3    |

You can have rowspans (vertically connected cells) by adding ::: into the cells below the one to which they should connect.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 this cell spans vertically Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 Row 2 Col 3
Row 3 Col 1 Row 2 Col 3

Apart from the rowspan syntax those cells should not contain anything else.

^ Heading 1   ^ Heading 2         ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | this cell spans vertically | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |
| Row 3 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |

You can align the table contents, too. Just add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align right, two spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered text.

Table with alignment
right center left
left right center
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

This is how it looks in the source:

^      Table with alignment      ^^^
|     right|  center  |left     |
|left     |     right|  center  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Note: Vertical alignment is not supported.

การไม่ใส่รูปแบบ

หากคุณจำเป็นจะต้องแสดงผล text ให้เหมือนที่จะถูกพิมพ์จริงๆ (ไม่มีการกำหนดรูปแบบ), ให้ปิดพื้นที่ด้วยแท็ก <nowiki> หรือง่ายกว่านั้น ,ด้วยการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สองครั้งติดกัน%%.

This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it. The same is true for //__this__ text// with a smiley ;-).

<nowiki>
This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it.
</nowiki>
The same is true for %%//__this__ text// with a smiley ;-)%%.

Code Blocks

You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags <code> or <file>.

This is text is indented by two spaces.
This is preformatted code all spaces are preserved: like       <-this
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.

Those blocks were created by this source:

 This is text is indented by two spaces.
<code>
This is preformatted code all spaces are preserved: like       <-this
</code>
<file>
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.
</file>

แสดงสีตาม Syntax

DokuWiki สามารถเน้นสี sourcecode, ซึ่งทำให้อ่านง่ายขึ้น . โดยใช้ตัวแสดงแถบสีตามไวยกรณ์ทั่วไป ที่ชื่อว่า GeSHi – ดังนั้นภาษาโปรแกรมใดๆก็ตามซึ่งได้ได้รับการสนับสนุนโดย GeSHi จะได้รับการสนับสนุนเช่นกัน . The syntax uses the same code and file blocks described in the previous section, but this time ชื่อของไวยกรณ์ภาษาโปรแกรมมิงที่จะ ถูกไฮไลท์จะถูกวางไว้ภายใน tag, ตัวอย่างเช่น <code java> และ <file java>.

/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

string ที่ระบุชื่อภาษาโปรแกรมมิงดังต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่สามารถจดจำได้โดย Dokuwiki : 4cs, 6502acme, 6502kickass, 6502tasm, 68000devpac, abap, actionscript-french, actionscript, actionscript3, ada, algol68, apache, applescript, asm, asp, autoconf, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bascomavr, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_loadrunner, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, chaiscript, cil, clojure, cmake, cobol, coffeescript, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, e, epc, ecmascript, eiffel, email, erlang, euphoria, f1, falcon, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, genie, gdb, glsl, gml, gnuplot, go, groovy, gettext, gwbasic, haskell, hicest, hq9plus, html, html5, icon, idl, ini, inno, intercal, io, j, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lb, lisp, llvm, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas, lotusscript, lscript, lsl2, lua, m68k, magiksf, make, mapbasic, matlab, mirc, modula2, modula3, mmix, mpasm, mxml, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, objeck, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, oracle11, oxygene, oz, pascal, pcre, perl, perl6, per, pf, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender, pli, plsql, postgresql, povray, powerbuilder, powershell, proftpd, progress, prolog, properties, providex, purebasic, pycon, python, q, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rpmspec, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, unicon, uscript, vala, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog, whitespace, winbatch, whois, xbasic, xml, xorg_conf, xpp, yaml, z80, zxbasic

บล้อกของ Source Code ที่ดาวน์โหลดได้

When you use the <code> or <file> syntax as above, you might want to make the shown code available for download as well. You can do this by specifying a file name after language code like this:

<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
myexample.php
<?php echo "hello world!"; ?>

If you don't want any highlighting but want a downloadable file, specify a dash (-) as the language code: <code - myfile.foo>.

การแทรก HTML และ PHP

คุณสามารถแทรก raw โค้ด HTML หรือ PHP ลงไปในเอกสารของคุณโดยใช้ tag <html> หรือ <php> . (ใช้แท็กที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ถ้าคุณจำเป็นต้อง enclose block level elements.)

HTML ตัวอย่าง:

<html>
This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
</HTML>

<html> This is some <span style=“color:red;font-size:150%;”>inline HTML</span> </html> <HTML> <p style=“border:2px dashed red;”>And this is some block HTML</p> </HTML>

PHP ตัวอย่าง:

<php>
echo 'A logo generated by PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
echo '(generated inline HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
echo '<td><img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" /></td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>

<php> echo 'A logo generated by PHP:'; echo '<img src=“' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '” alt=“PHP Logo !” />'; echo '(inline HTML)'; </php> <PHP> echo '<table class=“inline”><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>'; echo '<td><img src=“' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '” alt=“PHP Logo !” /></td>'; echo '</tr></table>'; </PHP>

Please Note: การแทรก HTML และ PHP ถูกปิดการใช้งานไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้น. ถ้าถูกปิดไว้ , โค้ดของคุณจะถูกแสดงแทนการประมวลผล .

RSS/ATOM Feed Aggregation

DokuWiki can integrate data from external XML feeds. For parsing the XML feeds, SimplePie is used. All formats understood by SimplePie can be used in DokuWiki as well. You can influence the rendering by multiple additional space separated parameters:

Parameter Description
any number will be used as maximum number items to show, defaults to 8
reverse display the last items in the feed first
author show item authors names
date show item dates
description show the item description. If HTML is disabled all tags will be stripped
n[dhm] refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours).

The refresh period defaults to 4 hours. Any value below 10 minutes will be treated as 10 minutes. DokuWiki will generally try to supply a cached version of a page, obviously this is inappropriate when the page contains dynamic external content. The parameter tells DokuWiki to re-render the page if it is more than refresh period since the page was last rendered.

Example:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}

Control Macros

Some syntax influences how DokuWiki renders a page without creating any output it self. The following control macros are availble:

Macro Description
~~NOTOC~~ If this macro is found on the page, no table of contents will be created
~~NOCACHE~~ DokuWiki caches all output by default. Sometimes this might not be wanted (eg. when the <php> syntax above is used), adding this macro will force DokuWiki to rerender a page on every call

Syntax Plugins

ไวยกรณ์ของ DokuWiki'สามารถถูกขยายได้โดยใช้ Plugins. How the installed plugins are used is described on their appropriate description pages. The following syntax plugins are available in this particular DokuWiki installation:

1)
This is a footnote
2)
when the aspect ratio of the given width and height doesn't match that of the image, it will be cropped to the new ratio before resizing
th/wiki/syntax.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2022-05-13 11:02 โดย beadklang04

เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki