DokuWiki

It's better when it's simple

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:syndication

XML Syndication

DokuWiki maakt een deel van haar data beschikbaar als XML feed via feed.php-bestand. De feed kan worden toegevoegd aan een nieuwslezer.

De XML Syndication functie is geïmplementeerd door de uitmuntende Feed Maker Class te gebruiken geprogrammeerd door Kai Blankenhorn.

Configuratie/URL Opties

Hoe de feed wordt samengesteld kan worden ingesteld door verschillende configuratieopties. Als feed.php wordt opgevraagd zonder een extra paramaters zal het deze opties gebruiken om de feed samen te stellen. Alle opties kunnen overschreven worden door parameters aan de URL toe te voegen.

Elk item in de aangemaakte feed zal een link hebben; deze optie specificeert waar deze link naar wijst.

 • Configuratieoptie: rss_linkto
 • URL-parameter: linkto
 • Standaard: diff
 • Mogelijke waarden:
Waarde Linkdoel
page de revisie van de pagina toen de feed gemaakt werd
current de meest actuele versie van de pagina
rev de revisieoverzicht van de pagina
diff een diff-weergave van de paginawijzigingen

Feed-inhoud

Wat in de itemblokken van de feed wordt weergegeven wordt met deze optie ingesteld.

 • Configuratieoptie: rss_content
 • URL-parameter: content
 • Standaard: abstract
 • Mogelijke waarden:
Waarde Iteminhoud
abstract De eerste paragraaf van een pagina
diff een kale tekst diff van de paginawijzigingen
htmldiff een HTML-opgemaakte diff tabel van de paginawijzigingen
html de volledige in HTML omgezette paginainhoud

Feed-formaat

DokuWiki kan de XML-feed samenstellen in meerdere formaten.

 • Configuratieoptie: rss_type
 • URL-parameter: type
 • Standaard: rss1
 • Mogelijke waarden:
Waarde Feed-formaat
rss RSS 0.91
rss1 RSS 1.0
rss2 RSS 2.0
atom ATOM 0.3
atom1 ATOM 1.0

Lijstmode

feed.php kan worden gebruikt voor de uitvoer van een lijst van de recente aanpassingen (standaard) maar ook voor andere lijsten.

 • Configuratieoptie: none
 • URL-parameter: mode
 • Standaard: recent
 • Mogelijke waarden:
Waarde Lijstmode
recent lijst van de meestrecente pagina's met de nieuwste bovenaan
list simpele lijst van alle pagina's van een namespace (zie hieronder voor een selecteren van welke namespace)
search lijst van pagina's die overeenkomen met een bepaalde zoekopdracht gegeven door een extra URL-parameter q

Namespacefilter

De feed kan worden beperkt tot het weergeven van pagina's uit één bepaalde namespace.

 • Configuratieoptie: none
 • URL-parameter: ns
 • Standaard: *
 • Mogelijke waarden: elke geldige namespace

In list mode list, the feed will contain pages from the given namespace only, no sub namespaces.

In list mode recent, sub namespaces are included.

Namespace limitation is not directly supported for the list mode search. Instead you can give a namespace limitation in the query (using the @ syntax) – this however will include sub namespaces.

Item Limits

The number of pages listed in the feed can be controlled as well.

 • Configuratieoptie: recent
 • URL-parameter: num
 • Standaard: 20
 • Mogelijke waarden: any integer

Including Minor Edits

By default no minor edits will be shown in the feed. This can be changed by an URL argument.

 • Configuratieoptie: none
 • URL-parameter: minor
 • Standaard: 0
 • Mogelijke waarden: 0 or 1

Caching

XML feeds are cached to reduce the load on the wiki. This option controls how long feed caches are valid.

 • Configuratieoptie: rss_update
 • URL-parameter: none
 • Standaard: 5*60
 • Mogelijke waarden: time in seconds

Summaries

The summary of a page change will usually be included in the feed item title. This might be unwanted sometimes and can be disabled.

 • Configuratieoptie: rss_show_summary
 • URL-parameter: none
 • Standaard: 1
 • Mogelijke waarden: 0 or 1

Examples

Feeds and ACLs

When ACLs are enabled, read restricted pages will not be included in public feeds.

If you want to access feeds for restricted pages you have to pass your username and password along in the URL like this: ''http://example.com/dokuwiki/feed.php?u=username&p=password''.

:!: This is not very secure and might lead to the leakage of your user credentials. When DokuWiki is running atop of mod_php passing login credentials via HTTP Basic Auth as supported by some newsreaders might work as well.

Approach with .htusers

For my configuration (dokuwiki 2008-05-05 and Liferea) the HTTP Basic Auth approach did not work out of the box. It seems that the authentication was not happening because the web server did not ask for it. So I forced this by creating a .htusers file (out of the dokuwiki user information) and restrict the access to feed.php:

I used the following simple script to generate a htusers file (used by apache) out of dokuwikis user data:

user@host# cat <<EOF > update_htusers
#!/bin/sh
grep -v '^#' users.auth.php | cut -sd\: -f1,2 > .htusers
EOF
user@host# chmod +x update_htusers
user@host# ./update_htusers

Add to your existing .htaccess in dokuwiki main folder:

 AuthType Basic
 AuthName "feed"
 AuthUserFile path-to-your-htusers-file
 <Files feed.php>
  Order deny,allow
  require valid-user
 </Files>

See also

 • RSS/ATOM Feed Aggregation for adding external feeds to your DokuWiki pages
 • The feed plugin for more ways to export your blog posts via RSS
 • Tips on feed setup when blogging with DokuWiki
 • The Feedauth plugin sends an “authorization required” header in the feed, for some clients needed.
nl/syndication.txt · Laatst gewijzigd: 2012-10-23 11:57 door Klap-in

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki